توضیحات پروژه

کابینت آشپزخانه از ضروری ترن و پرکاربردترین دکورهای لازم در منزل این کار در دو رنگ چوب و در فضایی به اندازه ۶ مترمربع ساخته شده است . نسبت به کوچک بودن فضا از تمامی امکانات در آن استفاده شده است .