توضیحات پروژه

استفاده از دستمالهای کاغذی و حوله ای در هر آشپزخانه ای از ضروریات میباشد . پس بهتر است طرحهای قدیمی را دور بریزیم و از یک کشو مناسب برای قراردادن دسمال در فضای آشپزخانه استفاده نماییم .